Liigajoukkueiden alustavat rosterit julkaistu

2.1.2011


Liigan ja ykkösen joukkueiden alustavat kokoonpanot julkaistiin vuodenvaihteessa

Liigajoukkueiden alustavat rosterit julkaistu

Liiga- ja ykkösdivisioonan lisenssikriteerien mukaan seurojen tulee julkaista joukkueensa tulevan kauden alustava kokoonpano vuodenvaihteeseen mennessä. Vaahteraliigajoukkueilta pitää olla 25 pelaajasopimusta tässä vaiheessa, ykkösen joukkueilla 20.

Alla Vaahteraliigajoukkueiden ilmoittamat kokoonpanot. Ykkösen joukkueiden rosterit löytyvät seurojen nettisivuilta.


Butchers

Pasi Lautala   
Matti Lahti    
Ilari Elo    
Niko Roiko   
Niko Pennanen   
Thomas Ignatius 
Aleksi Seppänen    
Mika Väinölä  
Toni Haukkamaa    
Micky Kyei    
Santtu Äyräväinen
Sampsa Mahkonen  
Tero Vartiainen   
Peter Lindholm    
Tero Kontiainen    
Kari Mäkelä    
Marko Luoma   
Arttu Tennberg    
Phung Nguyen    
Juha Havulehto  
Haris Buzdalek    
Timi Karjalainen    
Ronnie Laaksonen  
Sami Mikkonen    
Rasmus Pohjoiskoski 
Toni Nyström    
Patrick Karbin  
Roope Karlsson    
Jonne Laine  
Peter Högström   
Kristoffer Stark  

Crocodiles

Greg Fountain
Vili Rajamäki        
Riku Haataja     
Jerry Saarinen     
Janne Rautiainen        
Ilkka Laitinen        
Atte Westerlund        
Jussi Koivumäki        
Jukka Tietäväinen     
Riku Alakoskela        
Jari Ylimäki        
Iikka Isoluoma        
Toni Hanka        
Adam Fiel        
Hannes Jokinen        
Matti Nuolikoski        
Jarmo Rintanen        
Robert Bishop III     
Ville Järviö        
JP Koivumäki        
Risto Lehtinen        
Juhani Koivumäki     
Tuomas Leinonen        
Juha Ramsila        
Joni Mäkelä

Jaguaarit


Perttu Ahila
Joonas Berg
Markus Blomberg
Joel Honkonen
Mika Juutinen
Anssi Kaikkonen
Timo Kosunen
Aleksi Kriivarinmäki
Mika Kulmala
William Lahti
Kalle Lahtinen
Reo Landen
Ottopekka Leskinen
Akumatti Leskinen
Mika Luoma
L-M Nieminen
Mikael Paloniemi
Juho Parkkonen
Joni Pyrhönen
Markus Rämö
Santeri Supi
Niko Taimiaho
Joona Teittinen
Ilari Villanen
Antti Yläjärvi

Rajaritarit

Mike Bolio
Anthony Squillini
Lauri Niiranen
Simo Suurkuukka
Martti Välimaa  
Esa Suhonen  
Santtu Sirainen  
Kuutti Kilpeläinen  
Juho Väisänen
Mikko Koskinen  
Tuomas Mankki
Marko Kinnunen  
Roni Pöntinen  
Tuomas Rasilainen  
Janne Kalpio
Jyri Mönkkönen  
Sami Ore
Mikko Roitto
Miika Heikkinen  
Tommi Kiuru
Joni Oksman
Aaro Viskari
Joonas Lehtinen  
Aatu Suhonen  
Aleksi Ruhanen  
Jukka Suhonen  

Roosters

Nicolas Sandhu
Sampo Sorvisto  
Mikael Hietanen  
Matti Virkki  
Joonas Hämäläinen  
Mourad Daifi  
Aleksi Rapp  
Alexander Kuronen  
Timi Peltomäki
Mikko Mäkeläinen  
Lauri Pehu-Lehtonen  
Torsten Malm
Michael Aboujaode  
Markus Lievonen  
Julius Majander  
Asu M’Sakni  
Teemu Sinisalo  
Teppo Havo  
Ville Tanskanen  
Olli Makkonen
Niko Lehtonen
Pertti Taskinen  
Panu Porkka  
Tuomas Nurmi  
Esa Vanhoja  

Trojans

Andersson Joonas
Hohkuri Mikko
Huovinen Toni
Jalonen Jussi
Kivinen Antero
Koiranen Ilkka
Koski Markus
Kurkijärvi Otto
Madsen Kim
Nevalainen Heikki
Nevalainen Janne
Pajunen Kimmo
Pirttikangas Tobias
Rannikko Mikko
Redin Ilja
Saarikko Mika
Siltari Eetu
Suojanen Viltsu
Toivonen Sami
Vainio Niklas
Valtonen Patrick
Valtonen Tuomas
Vene Ville
Yli-Arvela Juha
Ylikoski Miko

Wolverines

Tuukka Hämäläinen   
Henrik Kuosa  
Jussi Penttinen  
Aaro Eliasson
Rikhard Ståhlberg  
Mika Lönnqvist  
Oskari Halttunen
Aku Kuhlman  
Max Westerlund  
Anssi Saari  
Isto Laalo  
Tatu Tarkiainen   
Janne Rantanen  
Toni Pietilä  
Marko Puustinen  
Kamran Osman   
Jouni Luopajärvi  
Cedric Johnson   
Phil Hahm   
Stephen Stokes
Jesse Jalo  
Tom Kokkonen
Niko Puustinen 
Tuomas Huusko   
Tero Paavola