Hall of Fame - Säännöt

SAJL Hall of Fame - Säännöt

Näiden sääntöjen tarkoituksena on määrittää miten henkilö voi tulla valituksi SAJL Hall of Fameen ja missä järjestyksessä ja keiden toimesta valinta suoritetaan. Lisäksi näissä säännöissä on asetettu erityisehtoja, jotka ehdokkaan tulee täyttää, jotta hänet voitaisiin valita jäseneksi Hall of Fameen.

§1 Valitsijat

Aikaisempina vuosina Hall of Fameen valitut muodostavat raadin, joka valitsee vuosittain 0-4 uutta jäsentä SAJL:n Hall of Fameen. Ensimmäisen vuoden jäsenten valinnan suorittaa SAJL:n asettama toimiryhmä, joka nimeää viisi (5) henkilöä nimettäväksi Hall of Fameen. Tämä viiden henkilön ryhmä valitsee lisäksi 0-3 henkilöä, jotka kuuluvat ensimmäiseen valittuun ryhmään.

§2 Valintaprosessi

Kuka tahansa voi ehdottaa henkilöä Hall of Fameen täyttämällä ehdokkaastaan valitsemiskaavakkeen henkilön yhteystietoineen ja saavutuksineen ja lähettämällä tämän SAJL:n toimistoon 1.1.-31.7. välisenä aikana. SAJL:n Hall of Fame vastaava suorittaa ehdotettujen henkilöiden esitarkastuksen ja toimittaa valitsijaraadin jäsenille ja puheenjohtajalle listan ehdokkaista sekä näiden ehdokaskaavakkeen tiedot kunkin kalenterivuoden elokuussa.

Valitsijaraati suorittaa ehdokaslistan pohjalta ennakkoäänestyksen (posti/puhelin/email), jossa kukin asettaa 15 henkilöä valittaviksi. Näistä vähintään viiden ja enintään kymmenen tulee olla ennen vuotta 1990 peliuransa päättäneitä. Jokainen ehdotus lasketaan yhdeksi ääneksi ehdokkaalle. Ehdokkaista 15 eniten ääniä saanutta nimetään lopullisiksi kandidaateiksi.

Valitsijaraati kokoontuu kunkin vuoden syyskuussa kokoukseen valitsemaan uudet jäsenet Hall of Fameen. Äänestyksessä kukin valitsija listaa neljä (4) mielestään Hall of Fame valinnan täyttävää ehdokasta paremmuus järjestykseen. Äänimääräksi kullekin ehdokkaalle lasketaan äänestyssijat muutettuna alla olevan taulukon mukaisesti. Äänimäärän mennessä tasan ratkaistaan ehdokkaiden keskinäinen sijoitus saatujen 1. sijoitusten mukaan ja näiden ollessa tasan saatujen 2. sijoitusten mukaan. Näiden ollessa tasan ratkaisee saatujen 3. sijoitusten määrä ja näiden ollessa tasan saatujen 4. sijoitusten määrä. Kaikkien edellä mainittujen ollessa tasan raadin puheenjohtaja päättää ehdokkaiden keskinäisen järjestyksen.

Sijoitusten muoto
1 = 100
2 = 60
3 = 30
4 = 15

Neljän eniten ääniä saaneen henkilön kesken tehdään lopullinen äänestys. Tässä äänestyksessä käydään ehdokkaat yksitellen läpi ja kukin valitsija äänestää valitsemisen puolesta tai vastaan. Tullakseen valituksi SAJL Hall of Fameen henkilön tulee saada vähintään 2/3 paikalla olevien valitsijoiden puoltoäänistä. Valitsijaraadin puheenjohtaja ilmoittaa valituksi tulleet SAJL :n Hall of Fame vastaavalle, joka tiedottaa valituiksi tulleita. Hall of Fame jäsenet julkaistaan kunkin vuoden syys- lokakuussa SAJL :n järjestämässä palkintogaalassa tai muussa SAJL :n ja Hall of Famen yhdessä päättämässä tilaisuudessa.

§3 Valittavat

Kuka tahansa voi ehdottaa ketä tahansa kelpoisuus ehdot täyttävää henkilöä kirjoittamalla SAJL :lle. Pelaajan tulee kuitenkin olla lopettanut viimeistään 5 vuotta ennen valintaa Hall of Fameen. Esim ehdokkaan kelpoisuus vuoden 2005 valintaan on se, että tämä on lopettanut pelaamisen viimeistään vuonna 1999.

Ei pelaajille, ei ole olemassa pakollista aikaa lopettamisesta, mutta valmentajan tulee olla lopettanut ennen kuin häntä voidaan valita.

SAJL itsessään ei omaa oikeutta päättää kenet valitaan tai kenet jätetään valitsematta SAJL :n Hall of Fameen vaan SAJL ja sen henkilöstö toimii ainoastaan ehdokkaiden prosessauksen välineenä ja vuotuisen valintakokouksen koordinaattorina.

Ehdokaslistalle otetaan kunkin vuoden aikana ehdotetut henkilöt sekä neljän edellisen vuoden aikana kandidaatit, joita ei ole valittu Hall of Fameen. Kandidaatiksi valituksi tullutta henkilöä ei tarvitse ehdottaa siis kuin kerran viidessä vuodessa.